Ziņas par sabiedrību

 

Sabiedrības nosaukums                              SIA "Bauskas slimnīca"

Sabiedrības juridiskais statuss                    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

reģ. Nr., vieta un datums                              43603017682, Bauska, 17.03.2004.

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.             LV 43603017682

Juridiskā adrese                                           Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Pasta adrese                                                Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Pamatdarbības veids                                   Veselības aprūpe

NACE kods                                                   8412

Sabiedrības dalībnieki                                Bauskas novada dome 100%

Sabiedrības valde                                       Valdes locekle Mirdza Brazovska

     

Publiskojamā informācija

 

Nr.p.k Publiskojamā informācija Publiskošanas
biežums
Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Stratēģiskie mērķi un darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā

2017. gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde 

2018. gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā   

1x gadā

2015.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2016.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2017.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2018.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā

2015.gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2016. gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2017. gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2018. gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

Fiinansējuma izlietojumu skatīt gada pārskatā

 5. Atalgojuma politikas principi  1x gadā Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Bauskas slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x ceturksnī

2016. gada trim mēnešiem

2016. gada sešiem mēnešiem

2016. gada deviņiem mēnešiem

2016. gada

2017. gada trim mēnešiem

2017. gada sešiem mēnešiem

2017. gada deviņiem mēnešiem

2017. gada divpadsmit mēnešiem

2018. gada trim mēnešiem

2018. gada sešiem mēnešiem

2018. gada deviņiem mēnešiem

2018. gada divpadsmit mēnešiem

2019. gada trim mēnešiem

2019. gada sešiem mēnešiem

2019. gada deviņiem mēnešiem

8. Auditēts gada pārskats 1x gadā

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

Pamatojoties uz BAUSKAS NOVADA DOMES 2009.gada 16.jūlija sēdes protokola

izrakstu Nr.3 tiek noteikts, ka ar 2009.gada 1.jūliju SIA „ Bauskas slimnīca” 100%

kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai, un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju.

 

SIA „Bausakas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 10.  Informācija par organizatorisko struktūru  Pastāvīgi Organizatoriskā struktūra
11.  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem  Pastāvīgi

2015.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2016.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2017.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2018.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi

2015.gada iepirkumi

2016.gada iepirkumi

2017.gada iepirkumi

2018.gada iepirkumi

13. Vidēja termiņa darbības stratēģija 1x trijos gados 2019.-2021. gadiem
14. Pretkorupcijas pasākumu plāns 1x trijos gados 2019.-2021. gadiem